menu

Wednesday, October 26, 2016

การออกแบบโฆษณาบนสื่อออนไลน์ การออกแบบโฆษณาบนเว็บไซต์

การสร้างออกแบบทำแบนเนอร์หรือการออกแบบทำสื่อโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบแต่ปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถทำเองได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆจากหลากหลายโปรแกรม การเริ่มต้นทำแบนเนอร์นั้นผู้ทำควรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ว่าแบนเนอร์ชิ้นนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใด เป้าหมายเป็นบุคคลกลุ่มใด เป้าหมายเป็นกลุ่มคนวัยใด และที่สำคัญ ข้อความที่ต้องการใส่ไว้ในแบนเนอร์นั้นควรจะยาวหรือสั้นเพียงแค่ไหน ถึงจะสื่อสารให้ผู้อ่านหรือผู้รับสารได้เข้าใจ นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วยังมีองค์ประกอบการออกแบบสีในการใช้ในตัวอักษร หรือสีสันของชิ้นงานแบนเนอร์ ลักษณะของตัวอักษรที่ใช้ในงานแบนเนอร์ควรใช้ font ไหน สีอะไร แสดงความรู้สึกอย่างไร ทั้งหมดเป็นสิ่งเบื้องต้นที่ผู้ออกแบบและจัดทำแบนเนอร์ควรรู้และสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้องเพื่อชิ้นงานแบนเนอร์จะได้สื่อสารได้ครบถ้วยทุกข้อความและที่สำคัญเจ้าของแบรนด์ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากแบนเนอร์ที่ทำไป